Plaid Genedlaethol Cymru: rhaid Dychwelyd at Fusnes Arferol y Cynulliad yn ddi-oed

Mae Arweinydd Plaid Genedlaethol Cymru (PGC), Neil McEvoy AC, wedi cyflwyno cynnig i Bwyllgor Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am ailddechrau busnes wythnosol yn y Senedd. Yn ystod yr wythnosau diwethaf dim ond unwaith yn unig y mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi cyfarfod, a hynny ar-lein am ddim ond ychydig oriau, i glywed datganiadau, heb gynnig unrhyw ffordd i ACau gyflwyno cwestiynau llafar ffurfiol. Yn y cyfamser, mae'r seneddau yng Nghaeredin a Llundain wedi dechrau cynnal busnes arferol. Darllenwch fwy

Defnyddiwch bwerau i atal perchnogion tai haf rhag torri mesurau arbennig i daclo Coronafeirws

Mae Neil McEvoy AC, Arweinydd Plaid Genedlaethol Cymru wedi anfon y llythyr canlynol at arweinwyr Cynghorau a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throsedd yng Nghymru Annwyl gydweithwyr, Rwy'n gobeithio bod eich holl anwyliaid yn cadw’n iach. Ysgrifennaf yn ffurfiol fel Arweinydd Plaid Genedlaethol Cymru (PGC) i fynegi siom ddifrifol am yr hyn sy’n ymddangos fel diffyg gweithredu rhagweithiol i atal pobl rhag teithio i dai haf y penwythnos hwn. Darllenwch fwy

Mae PGC yn galw am gynnal profion cymunedol brys o'r holl achosion Coronafirws a amheuir

Mae Arweinydd Plaid Genedlaethol Cymru (PGC) wedi galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â “gwastraffu” yr amser sydd ganddynt tra bod mesurau arbennig i fynd i’r afael â Coronafeirws mewn grym. Dywedodd Neil McEvoy AC: “Os y byddwn yn dod allan o’r cyfnod hwn yn yr un sefyllfa ag yr aethom iddo, yna byddwn wedi gwastraffu’r amser hwnnw i raddau helaeth. Mae angen i ni ddefnyddio’r amser i gryfhau ein gallu i ddilyn cyngor Sefydliad Iechyd y Byd a phrofi pob achos a amheuir o Coronafirws. ” Yn ystod Cyfarfod Llawn o’r Senedd, ar y 24ain o Fawrth cyfaddefodd Gweinidog Iechyd Cymru, Vaughan Gething, nad oedd ganddyn nhw’r gallu i wneud hyn, gan nodi: “Pe bawn i’n dweud mai ein huchelgais yw cyflwyno profion cymunedol ar raddfa eang nawr, mewn gwirionedd ni fyddem yn medru gwneud hynny ... ” Daeth ergyd arall i brofion cymunedol ar raddfa eang pan gyhoeddwyd bod cytundeb Llywodraeth Cymru â chwmni preifat am 5,000 o brofion y dydd wedi bod yn aflwyddianus. Darllenwch fwy

Cynghorydd o Gastell-nedd Port Talbot yn ymuno â Phlaid Genedlaethol Cymru

Mae’r Cynghorydd Martyn Peters o Gyngor Castell-nedd Port Talbot wedi ymuno â Phlaid Genedlaethol Cymru (PGC) gan nodi bod angen “meddwl o’r newydd ar Gymru i’w symud ymlaen”. Mae'r Cynghorydd Peters yn cynrychioli ward Dyffryn ar Gyngor CNPT ac mae hefyd yn aelod o Gyngor Cymuned Dyffryn Clydach. Mae dyfodiad y Cynghorydd Peters yn golygu bod gan y blaid newydd gynrychiolaeth ar ddau awdurdod lleol, gydag Aelod Cynulliad PGC hefyd yn cynrychioli rhanbarth Canol De Cymru. Darllenwch fwy

PGC yn Galw ar Gynghorau i Weithredu i Amddiffyn Cymunedau

Dywedodd Arweinydd Plaid Genedlaethol Cymru, Neil McEvoy, yng ngwyneb methiant Llywodraeth Cymru i weithredu, y dylai Cynghorau Sir weithredu eu hunain ar fyrder i amddiffyn cymunedau lleol yng Nghymru. Dywedodd Neil McEvoy AC: “Y penwythnos hwn mae Llywodraeth Cymru wedi peryglu sawl ardal yng Nghymru oherwydd eu diffyg gweithredu. Mae lleoedd fel Gwynedd wedi cael eu boddi gan dwristiaid, ac mae'n debyg y bydd rhai ohonyn nhw'n cario'r firws ac yn ei basio ymlaen trwy'r arwynebau maen nhw'n eu cyffwrdd a'r bobl maen nhw'n mynd yn agos atynt.   Darllenwch fwy

Gohirio lansiad PGC tan bod risg Coronafeirws wedi pasio

Datganiad ar ran bwrdd rheoli PGC Heddiw, y 12fed o Fawrth 2020, penderfynodd bwrdd rheoli PGC ohirio lansiad arfaethedig Plaid Genedlaethol Cymru, a oedd i fod i’w gynnal ar y 3ydd o Ebrill yng Nghaerdydd. Mae'r bwrdd wedi bod yn dilyn y sefyllfa yn agos iawn. Yn yr Eidal mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi datgan sefyllfa o bandemig yn y wlad. Mae Llywodraeth yr Eidal wedi cau bron pob siop, ac eithrio siopau bwyd a fferyllfeydd, tra bod digwyddiadau chwaraeon mawr wedi’u hatal. Yn Nenmarc, mae’r Llywodraeth wedi annog gohirio digwyddiadau gyda mwy na 100 o bobl ac wedi cadarnhau y bydd pob ysgol a phrifysgol yn cau. Darllenwch fwy

Yr adroddiad cyfrinachol nad yw Llywodraeth Lafur Cymru eisiau i chi ei weld

Ail ymgais i ddatgelu’r ymchwiliad cudd ynghylch hunanladdiad gwleidydd Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol, Neil McEvoy wedi lansio ymgais o’r newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad y mae’n ceisio gadw ynghudd. “Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru fod yn onest a rhyddhau’r ymchwiliad i’r modd y triniwyd diswyddo Carl Sargeant” meddai AC Canol De Cymru. Darllenwch fwy